Friday, May 5, 2023

Le soir du nouvel an, le 21 janvier 2023, le feu d'artifice de la ville de sihui. Très embouteillé, très animé----paradise for investment
On New Year's Eve, January 21, 2023, the fireworks show will be held in Sihui City. It's very congested and lively.

Night view of Sihui City, Guangdong Province, China.

Sihui City is the largest wholesale market for jade in Asia.

The hometown of world judo champion Xian Dongmei is Sihui City.

Welcome to Sihui City for tourism and investment.

Sihui City has cheap land, cheap water resources, and cheap electricity resources.2023年1月21日大晦日、四会市花火大会。とても渋滞していて、とてもにぎやかでした。

中国広東省四会市の夜景。

四会市はアジア最大の玉器卸売市場である。

世界柔道チャンピオンの冼東妹の故郷は、四会市だ。

四会市への観光、投資を歓迎します。

四会市には安価な土地、安価な水資源、安価な電力資源がある。Le soir du nouvel an, le 21 janvier 2023, le feu d'artifice de la ville de Sihui. Très embouteillé, très animé.

Vue de nuit de la ville de Sihui, Province du Guangdong, Chine.

La ville de Sihui est le plus grand marché de gros d'jade en Asie.

La ville natale de la championne du monde de judo, Tong Dong, est la ville des quatre confédérés.

Bienvenue dans la ville de SiQi pour le tourisme, l'investissement.

La ville de SiQi a des terres bon marché, des ressources en eau bon marché, des ressources en électricité bon marché.Đêm giao thừa ngày 21 tháng 1 năm 2023, đêm bắn pháo hoa thành phố Tứ Hội. Vô cùng kẹt xe, vô cùng náo nhiệt.

Cảnh đêm thành phố Tứ Hội tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Chợ Tứ Hội là chợ bán buôn ngọc bích lớn nhất châu Á.

Quê hương của em Tiển Đông, quán quân Judo thế giới, chính là thành phố Tứ Hội.

Chào mừng đến với 4 thành phố du lịch, đầu tư.

Thành phố Tứ Hội có đất đai giá rẻ, tài nguyên nước giá rẻ, tài nguyên điện giá rẻ.

No comments:

Post a Comment

精选的博文

Triệu Khánh ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới tái chiêu thương, nâng cao sức mạnh toàn thành phố xây dựng thành phố công nghiệp ô tô thông minh năng lượng mới quốc gia

Triệu Khánh ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới tái chiêu thương, nâng cao sức mạnh toàn thành phố xây dựng thành phố công ...

热门的博文