Deqing

Deqing County Investment Promotion Bureau

Address: Headquarters of Deqing Industrial Park, Zhaoqing City, Guangdong Province

Tel:    0086-758-7780802

Fax:  0086-758-7780802

Email: 7780802@163.com

Deqing,yuecheng,Decheng,Xinxu,Guanxu,Maxu,Gaoliang,Mocun,Yongfeng,Wulong,Bozhi,Fengcun,Jiushi,Yuecheng,Huilong,Shapang,Guyou,

Deqing,yuecheng,Decheng,Xinxu,Guanxu,Maxu,Gaoliang,Mocun,Yongfeng,Wulong,Bozhi,Fengcun,Jiushi,Yuecheng,Huilong,Shapang,Guyou,

Deqing,yuecheng,Decheng,Xinxu,Guanxu,Maxu,Gaoliang,Mocun,Yongfeng,Wulong,Bozhi,Fengcun,Jiushi,Yuecheng,Huilong,Shapang,Guyou,


Decheng Town--德城


Xinxu Town--新圩


Guanxu Town--官圩


Maxu Town--马圩


Gaoliang Town--高良


Mocun Town--莫村


Yongfeng Town--永丰


Wulong Town--武垄


Bozhi Town--播植


Fengcun Town--凤村


Jiushi Town--九市


Yuecheng Town--悦城


Huilong Town--回龙


Shapang Town--沙旁


Guyou Town--古有

No comments:

Post a Comment

精选的博文

"La Zheng Wang" Guangning wonton opened a brand chain store in Ronggui Street, Shunde--Chinese snacks, China's McDonald's

"LaZhengWang" Guangning wonton opened a brand chain store in Ronggui Street, Shunde-- Chinese snacks , China's McDonald's ...

热门的博文